තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පනත යටතේ පත්කළ නිලධාරීන්

පත්කරන ලද නිලධාරියා

  • දෙපාර්තමේන්තුවේ නම : මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව
  • පත්කළ නිලධාරියා : ආර්. පලිහක්කාර මහතා
  • තනතුර : අතිරේක සර්වේයර් ජනරාල් (මධ්‍යම)
  • රාජකාරි ලිපිනය : සර්වේයර් ජනරාල් කාර්යාලය, තැ .පෙ 506, කොළඹ 05
  • දුරකථන අංකය : 011-2508038
  • ෆැක්ස් අංකය : 011-2508038
  • විද්‍යුත් තැපෑල : addsgc@survey.gov.lk

තොරතුරු නිලධාරීන්

# ආයතනය/කාර්යාල තොරතුරු නිලධාරියා තනතුර රාජකාරි ලිපිනය දුරකථන අංකය ෆැක්ස් අංකය විද්‍යුත් තැපෑල
1 ප්‍රධාන කාර්යාලය ඩබ්ලිව්.ආර්.එම්.එල්.ඒ. වීරකෝන් මහතා ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය සර්වේයර් ජනරාල්(සම්පත් කළමනාකරණය) සර්වේයර් ජනරාල් කාර්යාලය,තැ .පෙ 506,කොළඹ 05 011-2588992 011-2369233 snrdsgrm@survey.gov.lk
2 මැනුම් හා සිතියම්කරණ ආයතනය,දියතලාව බී.ජී.ආර්.කේ. බටගල්ල මහතා ජ්‍යෙෂ්ඨ මිනින්දෝරු අධිකාරි මැනුම් හා සිතියම්කරණ ආයතනය, දියතලාව 057-2229235 057-2229004 snrssism@survey.gov.lk
3 පළාත් සර්වේයර් ජනරාල් කාර්යාලය - මධ්‍යම පී.එල්.වයි. සෙනවිරත්න මහතා ජ්‍යෙෂ්ඨ මිනින්දෝරු අධිකාරි පළාත් සර්වේයර් ජනරාල් කාර්යාලය, බෑන්ස් බංගලාව, ගන්නෝරුව, පේරාදෙණිය 081-2388025 081-2388025 snrsscp@survey.gov.lk
4 පළාත් සර්වේයර් ජනරාල් කාර්යාලය - නැගෙනහිර කේ.එම්.එන්. ජයවර්ධන මහතා ජ්‍යෙෂ්ඨ මිනින්දෝරු අධිකාරි පළාත් සර්වේයර් ජනරාල් කාර්යාලය, වරාය පාර, ත්‍රිකුණාමලය 026-2220088 026-2225332 snrssep@survey.gov.lk
5 පළාත් සර්වේයර් ජනරාල් කාර්යාලය - උතුර එම්.ඩබ්ලිව්.එස්. හේමචන්ද්‍ර මහතා ජ්‍යෙෂ්ඨ මිනින්දෝරු අධිකාරි පළාත් සර්වේයර් ජනරාල් කාර්යාලය, වවුනියාව 024-2227438 024-2227438 snrssnp@survey.gov.lk
6 පළාත් සර්වේයර් ජනරාල් කාර්යාලය - උතුරු මැද ඒ.එල්.බී. ගුණසිංහ මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ මිනින්දෝරු අධිකාරි පළාත් සර්වේයර් ජනරාල් කාර්යාලය, නො: 117/119, හරිශ්චන්ද්‍ර මාවත, අනුරාධපුර. 025-2225785 025-2222960 snrssncp@survey.gov.lk
7 පළාත් සර්වේයර් ජනරාල් කාර්යාලය - සබරගමුව එන්.එච්.සරත්චන්ද්‍ර මහතා ජ්‍යෙෂ්ඨ මිනින්දෝරු අධිකාරි පළාත් සර්වේයර් ජනරාල් කාර්යාලය, නව නගරය, රත්නපුර 045-2222800 045-2222935 snrsssab@survey.gov.lk
8 පළාත් සර්වේයර් ජනරාල් කාර්යාලය - වයඹ ආර්.ඒ.ඒ.එස්. යුනිටා මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ මිනින්දෝරු අධිකාරි පළාත් සර්වේයර් ජනරාල් කාර්යාලය,තැ.පෙ. 98, උඩවල්පොල, කුරුණෑගල. 037-2224581 037-2224581 snrssnwp@survey.gov.lk
9 පළාත් සර්වේයර් ජනරාල් කාර්යාලය - දකුණ ටී.එච්. අමරංගනී මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ මිනින්දෝරු අධිකාරි පළාත් සර්වේයර් ජනරාල් කාර්යාලය, පහළ ඩික්සන් පාර, ගාල්ල. 091-2247874 091-2234195 snrsssp@survey.gov.lk
10 පළාත් සර්වේයර් ජනරාල් කාර්යාලය - ඌව යූ.එච්.එස්. ජයමුණි මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ මිනින්දෝරු අධිකාරි පළාත් සර්වේයර් ජනරාල් කාර්යාලය, පල්ලිය පාර, බදුල්ල. 055-2222312 055-2231154 snrssuva@survery.gov.lk
11 පළාත් සර්වේයර් ජනරාල් කාර්යාලය - බටහිර පී.කේ.ආර්. චින්තක මහතා ජ්‍යෙෂ්ඨ මිනින්දෝරු අධිකාරි පළාත් සර්වේයර් ජනරාල් කාර්යාලය, සර්වේයර් ජනරාල් කාර්යාලය,කොළඹ 05 011-2559734 011-2587234 snrsswp@survey.gov.lk
12 දිස්ත්‍රික් මිනින්දෝරු කාර්යාලය - මහනුවර වයි.ජී. ඥානතිලක මහතා ජ්‍යෙෂ්ඨ මිනින්දෝරු අධිකාරි දිස්ත්‍රික් මිනින්දෝරු කාර්යාලය, මහනුවර 081-2234124 081-2234124 snrsskandy@survey.gov.lk
13 දිස්ත්‍රික් මිනින්දෝරු කාර්යාලය-මාතලේ එච්.ඩී.එන්. කල්දේරා මහතා ජ්‍යෙෂ්ඨ මිනින්දෝරු අධිකාරි දිස්ත්‍රික් මිනින්දෝරු කාර්යාලය, මාතලේ 066-2222567 066-2222567 snrssmatale@survey.gov.lk
14 දිස්ත්‍රික් මිනින්දෝරු කාර්යාලය-නුවරඑළිය ජේ.ඒ.එල්. රාජපක්ෂ මහතා ජ්‍යෙෂ්ඨ මිනින්දෝරු අධිකාරි දිස්ත්‍රික් මිනින්දෝරු කාර්යාලය, නුවරඑළිය 052-2222780 052-2222780 snrssneliya@survey.gov.lk
15 දිස්ත්‍රික් මිනින්දෝරු කාර්යාලය-අම්පාර බී.එල්.පී.යූ. සිල්වා මහතා ජ්‍යෙෂ්ඨ මිනින්දෝරු අධිකාරි දිස්ත්‍රික් මිනින්දෝරු කාර්යාලය, අම්පාර 063-2222319 063-2224643 snrssampara@survey.gov.lk
16 දිස්ත්‍රික් මිනින්දෝරු කාර්යාලය-ත්‍රිකුණාමලය එස්.පුෂ්පානන්දන් මහතා ජ්‍යෙෂ්ඨ මිනින්දෝරු අධිකාරි දිස්ත්‍රික් මිනින්දෝරු කාර්යාලය, ත්‍රිකුණාමලය 026-2222470 026-2220070 snrsstrinco@survey.gov.lk
17 දිස්ත්‍රික් මිනින්දෝරු කාර්යාලය-මඩකලපුව ජී.ඩබ්ලිව්.එල්.ඩී. රණසිංහ මහතා ජ්‍යෙෂ්ඨ මිනින්දෝරු අධිකාරි දිස්ත්‍රික් මිනින්දෝරු කාර්යාලය, මඩකලපුව 065-2222442 065-2224151 snrssbatticalo@survey.gov.lk
18 දිස්ත්‍රික් මිනින්දෝරු කාර්යාලය-යාපනය එන්.තර්මපාලා මහතා ජ්‍යෙෂ්ඨ මිනින්දෝරු අධිකාරි දිස්ත්‍රික් මිනින්දෝරු කාර්යාලය, යාපනය 021-2222412 021-2222412 snrssjaffna@survey.gov.lk
19 දිස්ත්‍රික් මිනින්දෝරු කාර්යාලය-කිලිනොච්චිය කේ. සිවානන්දන් මහතා ජ්‍යෙෂ්ඨ මිනින්දෝරු අධිකාරි දිස්ත්‍රික් මිනින්දෝරු කාර්යාලය, කිලිනොච්චිය 021-2283930 021-2283930 snrsskilinochchi@survey.gov.lk
20 දිස්ත්‍රික් මිනින්දෝරු කාර්යාලය-මුලතිව් පී. සිවානන්දන් මහතා ජ්‍යෙෂ්ඨ මිනින්දෝරු අධිකාරි දිස්ත්‍රික් මිනින්දෝරු කාර්යාලය, මුලතිව් 021-2290879 021-2290879 snrssmulative@survey.gov.lk
21 දිස්ත්‍රික් මිනින්දෝරු කාර්යාලය-මන්නාරම සී.ඒ.එම්.අයි. පෙරේරා මහතා ජ්‍යෙෂ්ඨ මිනින්දෝරු අධිකාරි දිස්ත්‍රික් මිනින්දෝරු කාර්යාලය, මන්නාරම 023-2223622 023-2051464 snrssmannar@survey.gov.lk
22 දිස්ත්‍රික් මිනින්දෝරු කාර්යාලය-වවුනියාව කේ.පී.යූ. පුෂ්පකුමාර මහතා ජ්‍යෙෂ්ඨ මිනින්දෝරු අධිකාරි දිස්ත්‍රික් මිනින්දෝරු කාර්යාලය, වවුනියාව 024-2222197 024-2223385 snrssvavuniya@survey.gov.lk
23 දිස්ත්‍රික් මිනින්දෝරු කාර්යාලය- අනුරාධපුර එස්.එස්. ක්ලෙමන්ට් මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ මිනින්දෝරු අධිකාරි දිස්ත්‍රික් මිනින්දෝරු කාර්යාලය, අනුරාධපුර 025-2222656 025-2222656 snrssanuradha@survey.gov.lk
24 දිස්ත්‍රික් මිනින්දෝරු කාර්යාලය-පොළොන්නරුව ආර්.එම්.කේ.ජී.කේ. මැනිකේ මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ මිනින්දෝරු අධිකාරි දිස්ත්‍රික් මිනින්දෝරු කාර්යාලය, පොළොන්නරුව 027-2222380 027-2222380 snrsspolonnaruwa@survey.gov.lk
25 දිස්ත්‍රික් මිනින්දෝරු කාර්යාලය-කුරුණෑගල එම්.එම් ගාමිණී වීරසිරි මහතා ජ්‍යෙෂ්ඨ මිනින්දෝරු අධිකාරි දිස්ත්‍රික් මිනින්දෝරු කාර්යාලය, කුරුණෑගල 037-2227780 037-2227780 snrsskurunegala@survey.gov.lk
26 දිස්ත්‍රික් මිනින්දෝරු කාර්යාලය-පුත්තලම ඩබ්ලිව්.ඩී.සී.එස්. කුමාරසිරි මහතා ජ්‍යෙෂ්ඨ මිනින්දෝරු අධිකාරි දිස්ත්‍රික් මිනින්දෝරු කාර්යාලය, පුත්තලම 032-2267401 032-2265327 snrssputtalam@survey.gov.lk
27 දිස්ත්‍රික් මිනින්දෝරු කාර්යාලය-රත්නපුර වී.සමන් මහතා ජ්‍යෙෂ්ඨ මිනින්දෝරු අධිකාරි දිස්ත්‍රික් මිනින්දෝරු කාර්යාලය,රත්නපුර 045-2222333 045-2222333 snrssratnapura@survey.gov.lk
28 දිස්ත්‍රික් මිනින්දෝරු කාර්යාලය-කෑගල්ල ඒ.ඒ.කේ.එන්. ඩයස් මහතා ජ්‍යෙෂ්ඨ මිනින්දෝරු අධිකාරි දිස්ත්‍රික් මිනින්දෝරු කාර්යාලය, කෑගල්ල 035-2222488 035-2222488 snrsskegalle@survey.gov.lk
29 දිස්ත්‍රික් මිනින්දෝරු කාර්යාලය-ගාල්ල පී.එච්.එන්.එන්. නිමලවීර මහතා ජ්‍යෙෂ්ඨ මිනින්දෝරු අධිකාරි දිස්ත්‍රික් මිනින්දෝරු කාර්යාලය, ගාල්ල 091-2234125 091-2234125 snrsssgalle@survey.gov.lk
30 දිස්ත්‍රික් මිනින්දෝරු කාර්යාලය-මාතර පී.ඩී. අනුරසිරි මහතා ජ්‍යෙෂ්ඨ මිනින්දෝරු අධිකාරි දිස්ත්‍රික් මිනින්දෝරු කාර්යාලය, මාතර 041-2223167 041-2224967 snrssmatara@survey.gov.lk
31 දිස්ත්‍රික් මිනින්දෝරු කාර්යාලය-හම්බන්තොට ඩී.බී. හෙට්ටිආරච්චි මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ මිනින්දෝරු අධිකාරි දිස්ත්‍රික් මිනින්දෝරු කාර්යාලය, හම්බන්තොට 047-2220186 047-2220186 snrsshambantota@survey.gov.lk
32 දිස්ත්‍රික් මිනින්දෝරු කාර්යාලය-බදුල්ල ඒ.ආර්.එම්.සී.එම්. රත්නායක මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ මිනින්දෝරු අධිකාරි දිස්ත්‍රික් මිනින්දෝරු කාර්යාලය, බදුල්ල 055-2222212 055-2222212 snrssbadulla@survey.gov.lk
33 දිස්ත්‍රික් මිනින්දෝරු කාර්යාලය-මොනරාගල කේ.ඒ.ඩී.එස්. ගුණසේකර මහතා ජ්‍යෙෂ්ඨ මිනින්දෝරු අධිකාරි දිස්ත්‍රික් මිනින්දෝරු කාර්යාලය, මොනරාගල 055-2276142 055-2276142 snrssmonaragala@survey.gov.lk
34 දිස්ත්‍රික් මිනින්දෝරු කාර්යාලය-කොළඹ ජී.ජී. ධර්මප්‍රිය මහතා ජ්‍යෙෂ්ඨ මිනින්දෝරු අධිකාරි දිස්ත්‍රික් මිනින්දෝරු කාර්යාලය, කොළඹ 011-2587826 011-2587826 snrsscmb@survey.gov.lk
35 දිස්ත්‍රික් මිනින්දෝරු කාර්යාලය-කළුතර කේ.එල්.බී.අයි. සුරංගනී මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ මිනින්දෝරු අධිකාරි දිස්ත්‍රික් මිනින්දෝරු කාර්යාලය, කළුතර 034-2222645 034-2222645 snrsskalutara@survey.gov.lk
36 දිස්ත්‍රික් මිනින්දෝරු කාර්යාලය-ගම්පහ ආර්. රූබසිංහ මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ මිනින්දෝරු අධිකාරි දිස්ත්‍රික් මිනින්දෝරු කාර්යාලය, ගම්පහ 033-2222026 033-2222026 snrssgampah@survey.gov.lk

     යාවත්කාලීනය: 28 Feb 2022