අනු අංකය දිස්ත්‍රික්කය ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයේ නම ලිපිනය ස්ථාවර දුරකථන අංකය P.S.G. (NCP) 025-2222960/ 025-2224884 (Q)
Anuradhapura District Survey Office 025-2222656
        025-2222960/ 025-2224884 (Q) Kekirawa Thalawa Road, Kekirawa 025-2263233
    අනුරාධපුරය   025-2222656 Tirappane Allisathan, Kandy Road, Tirappane 025-3127986
1 අනුරාධපුරය කැකිරාව තලාව පාර, කැකිරාව 025-2263233 Anuradhapura Fisheries Corporation Road, Harischandra Mawatha, Anuradhapura 025 2226291
2   තිරප්පනේ අල්ලිසථාන්, නුවර පාර, තිරප්පනේ 025-3127986 Padawiya No: 109/2, 5 Acres, Padaviya Road, Kebithigollewa 025-2298265
3   අනුරාධපුරය ධීවර සංස්ථාව පාර, හරිස්චන්ද්‍ර මාවත, අනුරාධපුරය 025 2226291 Medawachchiya Jaffna Road, Medawachchiya 025 2245258
4   පදවිය අංක : 109/2, අක්කර 5, පදවිය පාර, කැබිතිගොල්ලෑව 025-2298265 Thambuththegama-Bimsaviya  
5   මැදවච්චිය යාපන පාර, මැදවච්චිය 025 2245258 Giritale Bakamuna Road, Giritale 027-20544380
6   තඹුත්තේගම-බිම්සවිය     Hinguraggoda  
7 පොළොන්නරුව ගිරිතලේ බකමූණ පාර, ගිරිතලේ 027-20544380 Kaduruwela  
8   හිගුරග්ගොඩ     Trincomalee Loveline, Trincomalee 026-2220067
9   කදුරුවෙල     Kantale Priyantha Mawatha, Kantale 026-2234547
10 ත්‍රිකුණාමලය ත්‍රිකුණාමලය ලව්ලේන් , ත්‍රිකුණාමලය 026-2220067 Batticaloa Sarawana Road, Kalladi, Batticaloa 065-2226753
11   කන්තලේ ප්‍රියන්ත මාවත , කන්තලේ 026-2234547 Vandaramulla APC Road, Vandaramulla 065-2240058
12 මඩකලපුව මඩකලපුව සරවාන පාර, කල්ලඩි, මඩකලපුව 065-2226753 Kalawanchikudi Main Road, Kalawanchikudi 065-2251623
13   වන්දාරමුල්ල ඒපීසී පාර, වන්දාරමුල්ල 065-2240058 Maha Oya Maha Oya 063-2244121
14   කළවාන්චිකුඩි ප්‍රධාන පාර, කළවාන්චිකුඩි 065-2251623 Akkarepattu  
15 අම්පාර මහඔය මහඔය 063-2244121 Ampara  
16   අක්කරේපත්තු     Samanthurai  
17   අම්පාර     Matale No: 62, Higgolla Mawatha, Matale 066-2230760
18   සමන්තුරේ     Dambulla Administrative Complex Building, Dambulla 066-2284124
19 මාතලේ මාතලේ අංක : 62, හිග්ගොල්ල මාවත, මාතලේ 066-2230760 Laggala Sandamali, Arangala, Naula 066-2246307
20   දඹුල්ල පරිපාලන සංකීර්න ගොඩනැගිල්ල, දඹුල්ල 066-2284124 Minipe No: 80, Pallewatta, Hasalaka 055-2256232
21   ලග්ගල සඳමාලි, අරංගල, නාඋල 066-2246307 Harispattuwa-Bimsaviya No: 26/1, Mawilmada Road, Kandy 081- 2210004
22 මහනුවර මිනිපේ අංක : 80, පල්ලෙවත්ත, හසලක 055-2256232 Yatinuwara No: 91, Embilmeegama, Pilimatalawa. 081-2056383
23   හාරිස්පත්තුව-බිම්සවිය අංක : 26/1, මාවිල්මඩ පාර, මහනුවර 081- 2210004 Kandy No: 32/24, Sangharaja Mawatha, Kandy 081- 2224389
24   යටිනුවර අංක : 91, ඇඹිල්මීගම, පිළිමතළාව. 081-2056383 Digana No: 186, Balagolla, Kengalla 081-2422305
25   මහනුවර අංක : 32/24, සංඝරාජ මාවත, මහනුවර 081- 2224389 Doluwa Doluwa 081-2415093
26   දිගන අංක : 186, බලගොල්ල, කෙන්ගල්ල 081-2422305 Geodetic Survey Unit (EPS) No: 10, Anagarika Dharmapala Mawatha, Kandy 081-2234026
27   දොළුව දොළුව 081-2415093 Kotmale Riverside, Mawathura 081-2356360
28   භූමිතික මැනුම් ඒකකය (ම.ප.) අංක : 10, අනගාරික ධර්මපාල මාවත, මහනුවර 081-2234026 Nuwara Eliya Katumana, Nuwara Eliya 052-2051099
29 නුවරඑළිය කොත්මලේ රිවර්සයිඩ්, මාවතුර 081-2356360 Madampe  
30   නුවරඑළිය කටුමාන, නුවරඑළිය 052-2051099 Anamaduwa Kurunegala Road, Anamaduwa 032-2263385
31 පුත්තලම මාදම්පේ     Puttalam Regional Survey Office, Puttalam 032-2266256
32   ආණමඩුව කුරුණෑගල පාර, ආණමඩුව 032-2263385 Galgamuwa Kumara Mawatha, Aluth Herathgama, Galgamuwa 037-2254052
33   පුත්තලම ප්‍රාදේශීය මිනින්දෝරු කාර්යාලය, පුත්තලම 032-2266256 Wariyapola Navinna Road, Wariyapola 037 - 2267076
34 කුරුණෑගල ගල්ගමුව කුමාර මාවත, අලුත් හේරත්ගම, ගල්ගමුව 037-2254052 Kurunegala-Bimsaviya No: 3, Sumanadasa Mawatha, Udawalpola, Kurunegala 037-2227599
35   වාරියපොල නාවින්න පාර, වාරියපොල 037 - 2267076 Nikaweratiya No: 394 / A, Magallegama, Nikaweratiya 037-2260916
36   කුරුණෑගල-බිම්සවිය අංක : 3, සුමනදාස මාවත, උඩවල්පොල, කුරුණෑගල 037-2227599 Mahawa Mahawa 372-2275040
37   නිකවැරටිය අංක : 394/A, මාගල්ලේගම, නිකවැරටිය 037-2260916 Provincial Geodetic Survey Unit - North Western Province Udawalpola Road, Kurunegala 037-2225255
38   මහව මහව 372-2275040 Gampaha Walawwatta, Gampaha 033-2222436
39   පළාත් භූමිතික මැනුම් ඒකකය - වයඹ පළාත උඩවල්පොල පාර, කුරුණෑගල 037-2225255 Attanagalla No: 554/3, Kandy Road, Malwatta, Attanagalla 033-2245642
40 ගම්පහ ගම්පහ වලව්වත්ත, ගම්පහ 033-2222436 Ja Ela No: 3/8, Fatima Road, Kanuwana, Ja-Ela 011-2232662
41   අත්තනගල්ල අංක : 554/3, නුවර පාර, මල්වත්ත, අත්තනගල්ල 033-2245642 Homagama No: 486/1, High Level Road, Meegoda. 011-2857151
42   ජා ඇල අංක : 3/8, ෆාතිමා පාර , කණුවන, ජා ඇල 011-2232662 Colombo 1 No: 156/1, Temple Road, Depanama, Pannipitiya 011-2851948
43 කොළඹ හෝමාගම අංක : 486/1, හයිලෙවල් පාර, මීගොඩ. 011-2857151 Kesbewa No: 227/14, Jaya Mawatha, Moratuwa Road, Piliyandala 011-2618938
44   කොළඹ 1 අංක : 156/1, පන්සල පාර, දෙපානම, පන්නිපිටිය 011-2851948 Horana No: 12, Abekoon Mawatha, Horana 034-2266856
45   කැස්බෑව අංක : 227/14, ජය මාවත, මොරටුව පාර, පිළියන්දල 011-2618938 Kalutara No: 108 (6), Old Road, Kalutara South 034-2040174
46 කළුතර හොරණ අංක : 12, Abekoon මාවත, හොරණ 034-2266856 Matugama No: 410, Agalawatta Road, Matugama 034-2240737
47   කළුතර අංක : 108 (6), පරණ පාර, කළුතර දකුණ 034-2040174 Pelawatta No: 84, Main Street, Meegahatenna  
48   මතුගම අංක : 410, අගලවත්ත පාර, මතුගම 034-2240737 Ruwanwella No: 413, Kahatagastenna, Ruwanwella 036-2267387
49   පැලවත්ත අංක : 84, කෙලින්වීදිය, මීගහතැන්න   Galigamuwa No. 20, Alawwa Road, Nelundeniya 035 - 2284990
50 කෑගල්ල රුවන්වැල්ල අංක : 413, කහටගස්තැන්න, රුවන්වැල්ල 036-2267387 Kegalle  
51   ගලිගමුව අංක 20, අලව්ව පාර, නෙලුන්දෙනිය 035 - 2284990 Ratnapura-1 No: 1, Frank Hettiarachchi Mawatha, Ratnapura 045-2223566
52   කෑගල්ල     Ratnapura-2 Frank Hettiarachchi Mawatha, Ratnapura 045-2222902
53 රත්නපුර රත්නපුර-1 අංක : 1, ප්‍රෑන්ක් හෙට්ටිආරච්චි මාවත, රත්නපුර 045-2223566 Kalawana Kovulwatta, Kalawana 045-2255041
54   රත්නපුර-2 ප්‍රෑන්ක් හෙට්ටිආරච්චි මාවත, රත්නපුර 045-2222902 Embilipitiya New Town, Embilipitiya. 047 -2230449
55   කලවාන කොවුල්වත්ත, කලවාන 045-2255041 Balangoda No: 60, Karawketiya Road, Balangoda 045-2287446
56   ඇඹිලිපිටිය නව නගරය, ඇඹිලිපිටිය. 047 -2230449 Pelmadulla No: 235/10, Balangoda Road, Bathgamgoda, Pelmadulla 045-2274478
57   බලංගොඩ අංක : 60, කරව්කැටිය පාර, බලංගොඩ 045-2287446 Elapatha  
58   පැල්මඩුල්ල අංක : 235/10, බලංගොඩ පාර, බත්ගම්ගොඩ, පැල්මඩුල්ල 045-2274478 Badulla No: 1/93, Mahiyangana Road, Badulla 055-2223220
59   ඇලපාත     Mahiyanganaya Bibila Road, Andaulpotha, Uraniya 055-3568205
60 බදුල්ල බදුල්ල අංක : 1/93, මහියංගණ පාර, බදුල්ල 055-2223220 Bandarawela Survey Junction, Diyatalawa 057-2229148
62   මහියංගනය බිබිල පාර, ආඳාඋල්පොත, ඌරණිය 055-3568205 Welimada  
63   බණ්ඩාරවෙල සර්වේ හංදිය, දියතලාව 057-2229148 Thanamalwila Rest House Road, Thanamalwila 047-2234069
64   වැලිමඩ     Siyambalanduwa Galabedda, Moneragala 055-2277443
65 මොණරාගල තණමල්විල තානායම් පාර, තණමල්විල 047-2234069 Moneragala S.O.S. Road, Moneragala 055-2276062
66   සියඹලාණ්ඩුව ගලබැද්ද, මොණරාගල 055-2277443 Bibile Monaragala Road, Bibila 055-2265543
67   මොණරාගල S.O.S. පාර, මොණරාගල 055-2276062 Udugama Aluthwatta, Nakiyadeniya 091-3131999
68   බිබිල මොනරාගල පාර, බිබිල 055-2265543 Baddegama Dunwatta Junction, Baddegama 091-2293917
69 ගාල්ල උඩුගම අලුත්වත්ත, නාකියාදෙණිය 091-3131999 Galle Wakunagoda, Galle 091-2233425
70   බද්දේගම දුන්වත්ත හංදිය, බද්දේගම 091-2293917 Elpitiya  
71   ගාල්ල වැකුණගොඩ, ගාල්ල 091-2233425 Matara Hakmana Road, Warehouse Street, Matara 041-2232160
72   ඇල්පිටිය     Kotapola Binal, Deniyaya Road, Pitabeddara 041-2281139
73 මාතර මාතර හක්මණ පාර, ගබඩාවීදිය, මාතර 041-2232160 Akuressa Risk, Akuressa 041-2284972
74   කොටපොල බිනාල්, දෙනියාය පාර, පිටබැද්දර 041-2281139 Kamburupitiya "Anupriya", Malana, Kamburupitiya 041-2292581
75   අකුරැස්ස පරදුව, අකුරැස්ස 041-2284972 Tissamaharama Debarawewa, Tissamaharama 047-2239692
76   කඹුරුපිටිය "අනුප්‍රිය", මලාන, කඹුරුපිටිය 041-2292581 Agunakolapelessa  
77 හම්බන්තොට තිස්සමහාරාමය දෙබරවැව, තිස්සමහාරාමය 047-2239692 Hambantota  
78   අගුනකොලපැලැස්ස     Weeraketiya  
79   හම්බන්තොට     Jaffna Palaly Road, Tirunelveli 021-2052212
80   වීරකැටිය     Kilinochchi-1 Corporation Road, Kilinochchi 021-2285578
81 යාපනය යාපනය පලාලි පාර, තිරුනේල්වැලි 021-2052212 Kilinochchi-2 Kumarapuram, Paranthan 021-2285819
82   කිලිනොච්චිය-1 සංස්ථා පාර, කිලිනොච්චිය 021-2285578 Mullativu Vadduwakal, Mullaitivu 021-2290289
83   කිලිනොච්චිය-2 කුමාරපුරම්, පරන්තන් 021-2285819 Mankulam  
84 මුලතිව් මුලතිව් වඩ්ඩුවකල්, මුලතිව් 021-2290289 Mannar Irataikulam, Murunkan 023-2051464
85   මාන්කුලම්     Vavuniya-1 Garden Road, Vavuniya 024-2221994
86   මන්නාරම ඉරටෛකුලම්, මුරුන්කන් 023-2051464 Vavuniya-2 No: 45/10, Jaffna Road, Vavuniya 024-2228438
87 වවුනියාව වවුනියාව-1 උද්‍යාන පාර, වව්නියාව 024-2221994
88   වවුනියාව-2 අංක : 45/10, යාපනය පාර, වව්නියාව 024-2228438