You are Here :- අප ගැන >පරිදර්ශනය

පරිදර්ශනය

ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්‍යංශය යටතේ ඇති මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව (SLSD) රජයේ ජාතික මැනුම් සහ සිතියම් නියෝජ්‍යා යතනය ලෙස ක්‍රියා කරන අතර ශ්‍රි ලංකාවේ සියළුම මැනුම් සහ සිතියම් ප්‍රමිතකරණය සහ නිෂ්පාදනය සඳහා වගකීම උසුලයි. ඉඩම් හිමිකම් ව්‍යාපෘතිය යටතේ ඇති ජාතික කැඩැස්තරය ස්ථාපනය කිරීම සඳහාද වගකීම දරයි.
මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුවේ ක්‍රියාකාරිත්වය සඳහා ශ්‍රි ලංකා ජාතික අයවැයෙන් වාර්ෂිකව රුපියල් මිලියන 2200 ක් පමණ වෙන් කෙරේ. රටේ සංවර්ධනයෙහි නියැලී සිටින සැලසුම් කරුවන්, පරිපාලකයින් සහ කර්මාන්තකරුවන් උදෙසා ගුණාත්මක භූමි/ඉඩම් තොරතුරු නිෂ්පාදනය වහා කළ යුතු බැවින් ඉඩම් සහ ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්‍යංශය සහ ජාතික අයවැය දෙපාර්තමේන්තුව මැනුම් හා සිතියම් ක්‍රියාකාරකම් අභිවර්ධනය සඳහා මැදිහත් වේ.


2002 අංක 17 දරණ මැනුම් පනතේ සඳහන් පරිදි සර්වේයර් ජනරාල් වරයාගේ ප්‍රධාන කාර්යයන් පහත පරිදි වේ :

 • ශ්‍රී ලංකාවේ සියළුම මැනුම් කටයුතු නියාමනය කිරීම
 • ජාතික භූමිතික පාලන ජාලය ස්ථාපනය කිරීම හා පාලනය.
 • 1998 අංක 21 දරණ හිමිකම් ලියාපදිංචි කිරීමේ පනත යටතේ මැනුම් කටයුතු ඉටු කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් වන ලියාපදිංචි මිනින්දෝරුවන් සඳහා ප්‍රතීතන ක්‍රමයක් පිහිටුවීම, පරිපාලනය සහ ප්‍රතීතන සහතික නිකුත් කරන ලියාපදිංචි මිනින්දෝරුවන්ගේ ලේඛනයක් පවත්වාගෙන යාම.
 • සියළුම මිනින්දෝරුවරුන්ගේ මැනුම් පටි සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික දුරස්ථ මැනුම් උපකරණ ක්‍රමාංකනය කිරීම සඳහා මැනුම් පාදක රේඛාවන් ස්ථාපනය කිරීම.
 • කැඩැස්තර මැනුම් පිඹුරු සහ සිතියම් නිෂ්පාදනය කිරීමට පහසුකම් සැලසෙන පරිදි සහ ඉඩම් තොරතුරු ඒකරාශී කිරීම සඳහා ආධාර කරගත හැකි පරිපුර්ණ පාදකයක් වන පරිදි, කැඩැස්තර මැනුම් වාර්තා ලබා ගැනීම, අනුමත කිරීම සහ පවත්වාගෙන යාම .
 • භූ ලක්ෂණ, තේමා සහ විශේෂ අභිමතාර්ථ සිතියම් නිෂ්පාදනය සහ පවත්වාගෙන යාම.
 • මැනුම් හා සිතියම්, භූගෝලීය වශයෙන් පදනම් වූ තොරතුරු සහ ඉඩම් තොරතුරු පද්ධති අවශ්‍යතාවන් සමඟින් වූ ඉඩම් හා සම්බන්ධ තොරතුරු සමෝධානය ඉහල දැමීමේ පරමාර්ථය සඳහා නොයෙක් ආකාරයේ දත්ත ලබා ගැනිම, ගබඩාකිරීම සහ හුවමාරුවේ ප්‍රධාන අධිකාරය ලෙස වගකිම දැරීම.
 • ඉඩම් මැනුම් සහ ඉඩම් තොරතුරු ආශ්‍රිත තොරතුරු සැපයීම.
 • භූ ලක්ෂණ, කැඩැස්තර සහ ව්‍යුත්පන්න සිතියම්, දුරස්ථ ග්‍රහන දත්ත, ගුවන් ඡායාරූප සහ අනෙකුත් මැනුම් සහ සිතියම් ලේඛන/ලිපි ලබා ගැනීම, ගබඩා කිරීම, ප්‍රතිනිෂ්පාදනය සහ බෙදා හැරීම.
 • දෙපාර්තමේන්තුව විසින් වාර්තාගත මැනුම් සහ භූමි තොරතුරු යෝග්‍ය අවස්ථාවන් හිදී භාවිතය සහ ප්‍රතිනිෂ්පාදනය සඳහා අවසර දීම සහ එවැනි තොරතුරු භාවිතය සහ ප්‍රතිනිෂ්පාදනය සඳහා ගාස්තුවක් අයකිරීම.
 • අවශ්‍ය වන අවස්ථාවන් හිදී මැනුම්, සිතියම් සහ ඉඩම් තොරතුරු සඳහා වු තාක්ෂණ විදේශ නියෝජ්‍යායතන සමඟ හුවමාරු කර ගැනිම සම්බන්ධීකරණය කිරීම.
 • ඕනෑම රජයේ දෙපාර්තමේන්තුවකට, රාජ්‍ය සංස්ථාවකට හෝ වෙනත් ආයතනයකට මැනුම්, සිතියම් සහ ඉඩම් තොරතුරු ක්‍රියාකාරකම් සහ ආශ්‍රිත කරුණු පිළිබඳ උපදෙස් සැපයීමට සහ එසේ සපයනු ලබන උපදෙස් සඳහා එකී සංස්ථා හෝ ආයතන වලින් ගාස්තුවක් අය කිරීම.
 • මැනුම් හා සිතියම් සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය විය හැකි පර්යේෂණ කටයුතු සිදු කිරීම.
 • දෙපාර්තමේන්තුවේ මැනුම් ක්‍රියාකාරකම් හි නියැලී සිටින පුද්ගලයන් අතර උසස් වෘත්තීය ප්‍රමිතීන් පවත්වාගෙන යාමට සහතික වීම.

ඉහත කාර්යයන් සහ නියෝගයන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව තනතුරු 50 කට බෙදූ 5000ක පමණ කාර්ය මණ්ඩලයකින් යුත් සේවක පිරිසක් සේවයේ යොදවා තිබේ. ඔවුන්ගෙන් ආසන්න වශයෙන් මිනින්දෝරුවරුන් 600 ක් පමණ මැනුම් ක්ෂේත්‍ර සහකාරවරුන් 4000 ක පමණ සහය ඇතිව භූමිතික පාලන මැනුම් ද ඇතුලත් ක්ෂේත්‍ර මැනුම් මෙහෙයුම් සිදු කරනු ලබයි.


ක්ෂේත්‍ර සංවිධානය සමන්විත වන්නේ පහත පරිදිය:

 • පලාත් කාර්යාලය: පලාත තුල ඇති දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයන්හි ප්‍රධාන රාජකාරි පලාත් මට්ටමින් අධීක්ෂණය කිරීම. ප්‍රධාන රාජකාරිය වනුයේ ක්ෂේත්‍ර කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා මූල්‍ය කරුණු හැසිරවීම වේ. පලාත් සර්වේයර් ජනරාල් විසින් පලාත් කාර්යාලයේ ප්‍රධානත්වය උසුලනු ලබයි.
 • දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය: ප්‍රාදේශීය කාර්යාල සඳහා පරිපාලනය, සැලසුම් සහ අධීක්ෂණය කරනු ලබන්නේ දිස්ත්‍රික් කාර්යා‍ලයයි. වාර්ෂික වැඩ සැලසුම සකස් කිරීම සහ අධීක්ෂණය මෙම කාර්යාලය වෙත පැවරී ඇති වැදගත් කාර්යභාරයකි. සෑම දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයකටම වෙන් කෙරුණු ප්‍රාදේශිය කාර්යාල ගණන රඳා පවත්න්නේ ප්‍රමුඛතාව, රාජකාරි සහ වැඩ ප්‍රමාණය මතයි.
 • ප්‍රාදේශිය මැනුම් කාර්යාලය: ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශ 2ක් හෝ 3ක් ආවරණය කිරීම සඳහා ප්‍රාදේශිය මැනුම් ක්ෂේත්‍ර කාර්යාල ස්ථාපනය කරන ලදී. ක්ෂේත්‍ර මිනින්දෝරුවරුන් සහ මැනුම් ක්ෂේත්‍ර සහායකයන් මෙම කාර්යාලයට අනුයුක්ත කරන ලද අතර තාක්ෂණික සහ සේවක මණ්ඩලයේ පරිපාලනමය කටයුතු මිනින්දෝරු අධිකාරිවරයා වෙත පැවරිණි.

 

පුවත් විපරම
Survey Department Of Sri Lanka


>>
Three awards received by the Survey Department in National Productivity Award Competition in 2015.

1.Provincial Surveyor General Office-North Western - 3rd Place

2.Surveyor Generals Office - Special Commendation

3.Institute of Surveying & Mapping - Special Commendation
                                                2017-01-03

 
Untitled Document

 

කතු හිමිකම © 2014 ශ්‍රී ලංකා මිනින්දෝරු දෙපාර්තමෙන්තුව සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි