අපගේ දැක්ම
ඉඩම් තොරතුරු සැපයීමේ සදාකාලික ප්‍රමුඛයා වීමයි.
අපගේ මෙහෙවර

වෘත්තීය නිපුනත්වයෙන් යුත් සේවා ලැදි පිරිසක් මගින් ගුණාත්මක භූමි තොරතුරු නිපැයුම් හා භූමි සේවා සැපයීමයි.

WOWSlider generated by WOWSlider.com
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Slider Script by WOWSlider.com v4.1
ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණිම දෙපාර්තමේන්තුව ලෙස 1800 අගෝස්තු 02 වන දින පිහිටුවන ලද ශ්‍රී ලංකා මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකාවේ ඉඩම් මැනීම, චන්ද්‍රිකා දුරස්ථ ග්‍රහණ (RS) ,ගෝලීය ස්ථාපිත පද්ධතිය(GPS),‍ භූ ගෝලීය තොරතුරු පද්ධතිය(GIS), ඉඩම් තොරතුරු පද්ධතිය(LIS), සහ ඡායාරේඛනමිතික කාර්යයන් වැනි ක්ෂේත්‍රයන්හි පුරෝගාමී වු ජාතික මැනුම් සහ සිතියම් සංවිධානයයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව මැනුම් සහ සිතියම් සඳහා ජාතික නියෝජ්‍යායතනය ලෙස සේවය කරන අතර ජාතිය වෙනුවෙන් එකී සුවිශේෂ වගකීම උසුලයි.වත්මන් තත්වයේ ඇති මෙම දෙපාර්තමේන්තුව 1800 දී පිහිටුවන ලදී.වසර 217 තිස්සේ පැවති අඛණ්ඩ පැවැත්ම ඕනෑම රාජ්‍ය සංවිධානයක් සඳහා අභිමානනීය වු වාර්තාවකි.

ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය මගින් මහින්ද චින්තන වැඩපිළිවෙල යටතේ බිම් සවිය වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි. ඒ තුළින් ඉඩමේ නිරවුල් බව සුරක්ෂිත කරන අතර වඩාත් සවිමත් බිමක් ශ්‍රී ලාංකීය ජාතිය වෙත පනීය වු වාර්තාවකි.

Read More>

Vacancies
FIG Congress Istanbul Turkey
2018

Annual Transfer 2018
   දැන්වීම් පුවරුව   
Survey Department of Sri Lanka


>>
Three awards received by the Survey Department in National Productivity Award Competition in 2015.

1.Provincial Surveyor General Office-North Western - 3rd Place

2.Surveyor Generals Office - Special Commendation

3.Institute of Surveying & Mapping - Special Commendation
                                                2017-01-03

>>
New Web interface will be
Launched soon...
                                                2018-03-13


සිතියම් බිහි‍දොර


භූ පාලන සෙවුම

භූමි පාලන සෙවුම් සකස්කර ඇත්තේ ඛන්ඩාංක අගය සහ පිහිටීම ඇතුළු තිරස් සහ සිරස් පාලන ආශ්‍රිත තොරතුරු ප්‍රදර්ශනය සඳහාය.


Presidential Secretariat
President of Sri Lanka
PMD News
Ministry of Lands Department of Land Settlement Government of Sri Lanka - Official Web Portal Road Development Authority Global Mapping

අවසන් යවත්කාලීන දිනය: : February 28 2018

කතු හිමිකම © 2014 ශ්‍රී ලංකා මිනින්දෝරු දෙපාර්තමෙන්තුව සියඑ හිමිකම් ඇවිරිණි
අංක 150 ,කිරුල පාර ,නාරාහේන්පිට, කොළඹ 05
දුරකතන +94 112369011 ෆැක්ස් 0112369343
විද්‍යුත් sg@survey.gov.lk

සබැදි අමුත්තන්
richard kirsch poker

User online : 5